A Dynamic Risk Assessment for decision support systems in the Maritime Domain

TytułA Dynamic Risk Assessment for decision support systems in the Maritime Domain
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsStróżyna, M, Abramowicz W
JournalStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 243
Pagination295-307