Koncepcja podwyższenia jakości kształcenia

Biorąc pod uwagę zidentyfikowane potrzeby rynku, ogrom inicjatyw podejmowanych przez pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej (KIE) w obszarze badań (projekty narodowe i europejskie), dydaktyki (również e-learning), zwiększającą się współpracę z biznesem (oraz coraz większą współpracę międzynarodową, nie tylko na polu badawczym, ale również dydaktycznym (wymiana studentów), postanowiono powołać Komitet Sterujący w ramach KIE z zamiarem realizacji następujących celów głównych:

A. Uporządkowanie inicjatyw (m.in., oferowanych przedmiotów, współpracy z przedsiębiorstwami) podejmowanych przez pracowników naukowych Katedry, jak i jej studentów w wyróżnionych obszarach.
B. Podniesienie jakości kształcenia w odniesieniu do aspektów praktycznych poprzez zaoferowanie większej gamy praktyk i projektów realizowanych podczas studiów, również tych zagranicznych.
C. Zwiększenie konkurencyjności absolwentów kierunku na rynku pracy poprzez zaoferowanie możliwości uzyskania certyfikatów.
D. Zwiększenie mobilności studentów oraz współpracy międzynarodowej pomiędzy uczelniami oferującymi studia w obszarze informatyki ekonomicznej.
E. Zwiększenie stopnia wykorzystania wypracowanych rezultatów prowadzonych badań w dydaktyce.
F. Podniesienie jakości prac dyplomowych realizowanych w Katedrze.

Pracami w ramach Komitetu Sterującego kieruje Kierownik – prof. Witold Abramowicz, odpowiedzialny za współtworzenie koncepcji i koordynację działań pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami wewnątrz KIE, jak i pomiędzy KIE a otoczeniem. W skład Komitetu Sterującego weszły również następujące osoby: dr Agata Filipowska (opiekun praktyk studenckich w KIE, opiekun laboratorium tematycznego, lider prowadzonych projektów), dr Monika Kaczmarek (opiekun laboratorium tematycznego, pełnomocnik UEP ds. realizacji postanowień porozumienia econet, lider prowadzonych projektów, organizator Szkół Letnich), dr Tomasz Kaczmarek (opiekun laboratorium tematycznego, opiekun koła naukowego, lider prowadzonych projektów) oraz dr Krzysztof Węcel (opiekun laboratorium tematycznego, opiekun koła naukowego, lider prowadzonych projektów).

Komitet Sterujący w powyższym składzie postanowił:

  • zwiększyć wysiłki w celu wykorzystania rezultatów projektów badawczych zarówno narodowych jak i unijnych w celu doskonalenia dydaktyki,
  • zwiększyć umiejętności liderskie i biznesowe absolwentów kierunku i specjalności poprzez zaoferowanie nowych przedmiotów i umożliwienie realizacji międzynarodowych projektów studenckich oraz zwiększoną wymianę studentów,
  • przygotować ramy większego zaangażowania praktyków gospodarczych w ramach procesu dydaktycznego,
  • wyróżnić w ramach podejmowanych inicjatyw trzy laboratoria: Enterprise Platfom and Services, Service science i Next Generation Internet Lab.Rysunek Koncepcja laboratoriów dydaktycznych opracowana przez Komitet Sterujący

Zdefiniowane laboratoria stanowią wyraz przenikania się koncepcji dydaktycznej i naukowej stanowiącej motyw wiodący KIE, który został opisany w książce prof. Witolda Abramowicza „Filtrowanie informacji” (książka ta spotkała się z dużym uznaniem uzyskując następujące nagrody bądź wyróżnienia: - Nagroda Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk za najlepszy podręcznik akademicki w latach 2007-2009; wyróżnienie w konkursie na najlepszą publikację ekonomiczną roku akademickiego 2008/2009 na Targach Wydawnictw Ekonomicznych, 2009; nagroda główna Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych w konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki 2008).

Rysunek przedstawia realizowaną koncepcję, w ramach której zakładane jest nadanie podejmowanym inicjatywom zorganizowanego charakteru sprzyjającego pozyskiwaniu przez studentów wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, poprzez lepszą integrację prowadzonych badań naukowych oraz procesu dydaktycznego, większą współpracę z biznesem, międzynarodowe współdziałanie z partnerami oraz nieustanne dążenie do dostosowywania oferty dydaktycznej i szkoleniowej do potrzeb rynku. Podejmowane inicjatywy skoncentrowane są na trzech, już wymienionych obszarach tematycznych.

Przedstawiony schemat jest realizowany w KIE już od jakiegoś czasu. Podniesienie jakości kształcenia wymagało uruchomienia szeregu unikalnych w Polsce przedmiotów, na przykład: systemów wyszukiwawczych (kształcenie na tym przedmiocie stworzyło podstawy do budowania szkoły naukowej z udziałem przyszłych doktorantów i pracowników), systemów zarządzania infrastrukturą informatyczną (z wykorzystaniem metodyki ITIL). Do grona tych przedmiotów niedawno dołączony został przedmiot Biznes w IT oraz Zarządzanie projektami mający na celu przygotowanie studentów do realizacji własnych projektów zgodnie z najlepszymi wytycznymi oraz uświadomienie im biznesowych aspektów związanych z technologią informatyczną i jej zastosowaniem.

Realizacja powyżej koncepcji wymaga również zapewnienia odpowiedniej infrastruktury informatycznej. Pozyskiwanie odpowiedniej infrastruktury rozpoczęło wygranie w 2004 roku konkursu Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego na Superpracownię przeznaczoną dla polskich uczelni. Cały obecnie używany w procesie dydaktycznym Katedry sprzęt pochodzi od sponsorów. Ogólnie pozyskano ponad 120 komputerów oraz kilkanaście serwerów od różnych sponsorów. Komitet Sterujący postanowił kontynuować wysiłki w celu dalszego pozyskania niezbędnej infrastruktury od współpracujących przedsiębiorstw.

Katedra Informatyki Ekonomicznej prowadzi ścisłą współpracę z partnerami zarówno wywodzącymi się ze środowisk naukowych (http://kie.ue.poznan.pl/pl/cooperation/uni), jak i biznesowych i przemysłowych (np., Klaster badawczo–rozwojowy pt. „Mobilne rozwiązania dla rozwoju zdrowotnej jakości życia obywateli”, STI International, Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania, Wielkopolski Klaster Informatyczny).

Zgromadzona wokół Katedry grupa firm z dziedziny IT (np., Accenture, Allegro SA, DGA S.A., IT.Integro, Orange Lab, PayU SA, SAP AG, Sygnity SA, TALEX S.A., TP SA, ZETO S.A.) współpracuje z zespołem poprzez uczestnictwo w projektach i seminariach organizowanych przez KIE, jak również poprzez finansowe wsparcie przedsięwzięć badawczych koordynowanych przez Katedrę.
Komitet Sterujący postanowił zwiększyć zakres współpracy z poszczególnymi przedsiębiorstwami poprzez szersze włączenie ich w działalność laboratoriów tematycznych zgodnych z profilem działalności partnera. Pozwoliło to nie tylko na pozyskanie narzędzi i systemów IT na potrzeby dydaktyki, ale również pozwoliło na uzyskanie dostępu do szerokiej gamy materiałów szkoleniowych, jak możliwości oferowania różnych certyfikatów oraz szkoleń studentom. Rola poszczególnych partnerów została opisana szerzej w ramach poszczególnych laboratoriów.

Jak pokazała dotychczasowa współpraca KIE z firmą Accenture, nie do przeceniania są prezentowane i dyskutowane ze studentami rzeczywiste studia przypadków. Praktycy z firmy Accenture w ramach prowadzonych przez KIE wykładów przedstawili studentom rzeczywiste problemy, a następnie wspólnie ze studentami starali się znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Pozwoliło to studentom na wykorzystanie poznanej teorii na rzeczywistym przykładzie. Postanowiono również zwiększyć zakres współpracy z organizacjami naukowymi oraz jednostkami badawczymi. Jedną z nich jest NTIE (Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej). Jednym z przejawów działalności towarzystwa są organizowane konkursy na prace dyplomowe.

Komitet Sterujący postawił również za priorytet zwiększenie możliwości wymiany naukowej oraz zdobywania doświadczeń praktycznych w firmach zagranicą. Zorganizowane laboratoria w połączeniu z inicjatywą IS:Link pozwoliły na zwiększenie tej współpracy. IS:link jest siecią renomowanych instytutów i wydziałów uczelni z całego świata, zajmujących się dziedziną Systemów Informacyjnych (IS). Program umożliwia wymiany studentów i społeczności akademickich związanych z dziedziną IS. IS:link wspiera studentów i uczelnie w planowaniu ścieżki studiów za granicą oraz badań naukowych, które będą bezpośrednio dostosowane do programów studiów oraz dziedzin, którymi zajmują się na uczelniach macierzystych.

Komitet Sterujący postanowił również kontynuować międzynarodowe upowszechnienie materiałów dydaktycznych w formie szkół letnich prowadzonych od 2005 roku przez KIE we współpracy z University of Cooperative Education, Heidenheim, Niemcy, Cleveland State University, Ohio oraz Stuart School of Business, Illinois Institute of Technology, Illinois. Przewodnią tematykę kolejnych edycji szkół było: Knowledge Management, Web services i Business Process Management. Uczestniczyło w nich łącznie 70 słuchaczy.

Komitet Sterujący postanowił również kontynuować prowadzoną działalność w zakresie e-learningu (uczestnictwo w projekcie econet (http://www.econet.pl, wykorzystanie uczelnianej platformy e-learnigowej w procesie dydaktycznym ) oraz nawiązanie szerszej współpracy z innymi uczelniami w Polsce w tym zakresie.