Semantic Utilised for Process Management within and between Enterprises

Głównym celem projektu SUPER jest przeniesienie Zarządzania Procesami Biznesowymi (ang. Business Process Management – BPM) na poziom biznesowy, gdzie funkcjonalnie ono należy, z poziomu IT, gdzie zazwyczaj jest ono wykonywane. Zrealizowanie tego celu wymaga, aby BPM było dostępne na semantycznym poziomie ekspertów biznesowych.

W realizacji wspomnianego celu pomóc mają technologie Internetu Semantycznego (ang. Semantic Web – SW) oraz Semantycznych Usług Sieciowych (ang. Semantic Web Services – SWS), wykorzystane w połączeniu z doświadczeniem w dziedzinie BPM. Internet Semantyczny, a w szczególności technologia SWS, oferuje obiecujące rozwiązania w zakresie intergracji aplikacji na poziomie semantycznym. Dzięki połączeniu SWS z BPM oraz rozwinięciu jednolitej technologii, SUPER tworzy ontologie horyzontalne, opisujące procesy biznesowe, oraz wertykalne, zorientowane na usługi telekomunikacyjne, których zadaniem jest wspieranie adnotacji specyficznych dla domeny.

W ten sposób, projekt ma na celu dostarczenie narzędzi i struktur, opartych na semantyce i zależnych od kontekstu, zbudowanych przy pomocy technologii Semantycznych Usług Sieciowych, które będą umożliwiały pozyskiwanie, organizowanie, współdzielenie i użytkowanie wiedzy zagnieżdżonej w procesach biznesowych, istniejącej w użytkowanych systemach IT, jak i świadomości użytkowników, co pozwoli przedsiębiorstwom na lepszą adaptację do aktualnych warunków.

Projekt odpowiada na dwie ważne kwestie, pojawiające się w BPM:

  • przeniesienie kontroli nad procesami od specjalistów IT, do ekspertów biznesowych,
  • przeniesienie zarządzania procesami biznesowymi na nowy poziom złożoności.

Katedra Informatyki Ekonomicznej jest aktywnym partnerem w konsorcjum realizującym projekt i bierze udział w realizacji kilku pakietów roboczych. Poza rozpowszechnianiem rezultatów projektu, KIE zostało zaangażowane w prace badawcze prowadzone w ramach czterech pakietów roboczych. Szczegółowe zadania wykonywane przez KIE obejmowały:

  • WP1 Semantic BP Ontology and BP Operational Semantics: stworzenie zbioru ontologii, opisujących procesy biznesowe, usługi i funkcje biznesowe wykonywane przez partnerów przemysłowych.
  • WP3 Dynamic Semantic Process Composition: opracowanie biblioteki semantycznych procesów biznesowych (ang. Semantic Business Process Library), rozwinięcie algorytmu kompozycji procesów uwzględniającego parametry pozafunkcjonalne, implenetacja Business Process Discoverer, badania nad choreografią semantycznie opisanych modeli procesów.
  • WP4 Business Process Mediation: tłumaczenie z sBPMN oraz sEPC na BPMO, wykorzystujące reprezentację XPDL procesów biznesowych.
  • WP7 Architecture, Interoperability and Integration: KIE było zaangażowane w zadania związane z tworzeniem modelu konceptualnego architektury SUPER.

Ponadto, KIE było koordynatorem PhD Programme, którego celem jest pomoc doktorantom zaangażowanym w projekt, w wymianie pomysłów z innymi oraz zapewnienie wspracia bardziej doświadczonych naukowców.

Strona zewnętrzna projektu:

http://ip-super.kie.ue.poznan.pl