Seminaria

Na tej stronie podane są oferty seminariów pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej:

Terminy zapisów na seminaria podane są na osobnej stronie.

Prof. Witold Abramowicz

Tematyka seminarium na studiach stacjonarnych jest związana z realizowanymi w Katedrze Informatyki Ekonomicznej projektami badawczymi. (Wersja PDF)

Przykładowa tematyka prac:

 • Data Science
 • Big and Smart Data
 • (Linked) Open Data w tym DBpedia
 • Analiza informacji z portali społecznościowych
 • Jakość informacji
 • Semantyczny opisu dokumentów
 • Integracja danych, informacji i treści dla źródeł płytkiego i głębokiego Internetu

Zgłoszenia w formie jednego pliku proszę przesłać drogą elektroniczną na konto W.Abramowicz@kie.ue.poznan.pl:

Dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Numer indeksu
 • Telefon kontaktowy, e-mail
 • Zdjęcie cyfrowe

Studia:

 • Kierunek lub kierunki studiów
 • Specjalność
 • Średnia (średnie) ze studiów (z całości studiów licencjackich z informacją o Uczelni, w jakiej ukończono studia)
 • Tytuł pracy (prac) licencjackich, nazwisko promotora, ocena za pracę, ocena na dyplomie
 • Ewentualny udział w praktykach

Informatyka:

 • Profil zainteresowań informatycznych
 • Znajomość narzędzi informatycznych
 • Ewentualne ukończone kursy
 • Ewentualne doświadczenie zawodowe

Uwagi o sobie

 • Plany zawodowe
 • Języki obce (poziom zaawansowania, ewentualne certyfikaty)
 • Zainteresowania poza informatyczne

Proszę o uzupełnienie informacji o zgodą na przetwarzanie elektroniczne.

Zachęcam do możliwie wczesnego zgłaszania swoich kandydatur. Ułatwi to rekrutację. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Kandydaci zostaną zaproszeni na spotkania indywidualne.

Kandydaci otrzymają informację o decyzji przyjęcia na seminarium drogą elektroniczną.


dr hab. Agata Filipowska, prof. UEP

Temat seminarium: Metody analizy danych w profilowaniu dla przedsiębiorstw i administracji

Szczegółowa tematyka seminarium:

 • metody analizy danych ustrukturyzowanych, nieustrukturyzowanych czy obrazów,
 • metody pozyskiwania danych z różnych źródeł, w tym kwestie etyczne i prawne,
 • analiza i modelowanie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie systemów informacyjnych (w tym analiza procesowa),
 • projektowanie rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw (lub jednostek administracji),
 • projektowanie metod analizy danych dla rozwiązywania problemów przedsiębiorstw,
 • profilowanie użytkowników, procesów i rzeczy,
 • źródła i technologie pozyskiwania danych i informacji dla przedsiębiorstw.

Powyższe technologie mogą być zastosowane w wielu rozmaitych branżach, w tym np. telekomunikacji, energetyce, budownictwie czy medycynie. Przykładowe tematy prac licencjackich dotyczyły w ostatnich latach: profilowania preferencji muzycznych czy informacyjnych, zastosowań technologii Big Data w rozmaitych branżach, wizualizacji danych dla potrzeb przedsiębiorstw, wykorzystania danych z sieci społecznościowych w rozmaitych scenariuszach biznesowych, technologii dla Smart City i wielu innych.


dr hab. Krzysztof Węcel, prof. UEP

Seminarium dyplomowe: „Technologie semantyczne”

(wersja PDF)

Przykładowe tematy prac z poprzednich edycji:

 • Ujednoznacznianie informacji o firmach na przykładzie danych z zamówień publicznych
 • Weryfikacja jakości danych Wikipedii na podstawie analizy cytowań
 • Śledzenie ruchów gałki ocznej do określania jakości informacji
 • Linked Open Data w analizie zamówień publicznych
 • Wykorzystanie Gry Miejskiej w celu uzupełnianie informacji w projekcie Open Street Map
 • Ocena zastosowania atrybutów audio w predykcji nacechowania emocjonalnego tekstu utworów na przykładzie Spotify

Warunki zgłoszenia na seminarium dyplomowe (studia stacjonarne)
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko, Numer indeksu, E-mail
 • Kierunek studiów, specjalizacja
 • Średnia ze studiów (liczona zgodnie z metodyką dziekanatu)
 • Ewentualny udział w: praktykach, pracach kół naukowych, publikacjach, projektach, inne

Proszę o opatrzenie informacji zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na seminarium.

Tematy na spotkanie w sprawie kwalifikacji na seminarium

 • Zrealizowane projekty
 • Tematyka pracy w kontekście tematyki seminarium
 • Umiejętności informatyczne, znajomość narzędzi
 • Znajomość języków obcych
 • Zainteresowania pozainformatyczne, plany zawodowe

Kryteria przyjęć na seminarium

 1. CC – creative and curious.
 2. Zainteresowania studenta (zgodność z tematyką seminarium)
 3. Chęć i zdolność do samodzielnych dociekań
 4. Praktyczna znajomość zagadnień IT lub biznesowych
 5. Średnia ze studiów
 6. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

dr Elżbieta Lewańska

Seminarium dyplomowe: „Systemy IT w gospodarce cyfrowej”

Tematem seminarium jest rola systemów IT różnych klas w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Szczegółowa tematyka obejmuje m.in.:

 • zarządzanie informacją: modele, metody i narzędzia,
 • klasy systemów IT i ich zastosowanie w organizacjach,
 • potrzeby informacyjne w organizacjach,
 • budowanie wiedzy, metody i narzędzia zarządzania wiedzą,
 • modele biznesowe w gospodarce opartej na wiedzy.

Kryteria przyjęć:

 • zainteresowanie tematyką seminarium,
 • kolejność zgłoszeń,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Kontakt: elzbieta.lewanska@ue.poznan.pl


dr Włodzimierz Lewoniewski

Seminarium dyplomowe: „Eksploracja Wikipedii oraz innych otwartych źródeł informacji”

Temat seminarium jest związany z analizą wielojęzycznych informacji w popularnych otwartych serwisach internetowych, takich jak Wikipedia, DBpedia, Wikidane (Wikidata) oraz innych. Dotyczy to przede wszystkim różnych sposobów określania i pozyskania miar jakości informacji w Wikipedii oraz takich zagadnień jak:

 • Analiza źródeł informacji Wikipedii
 • Budowanie modeli automatycznej oceny jakości informacji
 • Semantyczne przetwarzanie informacji
 • Wizualizacja otwartych danych
 • Przetwarzanie języka naturalnego
 • Porównanie wielojęzycznych informacji
 • Badanie reputacji użytkowników w serwisach internetowych

Kryteria przyjęć:

 1. zainteresowania studenta,
 2. kolejność zgłoszeń,
 3. rozmowa kwalifikacyjna,
 4. znajomość języków obcych.

dr Piotr Stolarski

Seminarium dyplomowe „Innowacyjne technologie w finansach”

Seminarium adresowane jest do studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy zainteresowani są zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań sprzętowo-programowych w szeroko rozumianym sektorze finansowym. Seminarzysta powinien mieć świadomość wagi oraz potrzeb w zakresie wprowadzania racjonalizatorskich podejść na rynkach finansowych – zarówno w sektorze bankowości, ubezpieczeń jak i pokrewnych. Na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych oraz dyskusji na seminarium zostanie określona szczegółowa tematyka pracy oraz metody badań, które posłużą do jej przygotowania.

Problematyka seminarium obejmuje:

 • Rejestry rozproszone i kryptowaluty
 • Inteligentne kontrakty i aplikacje rozproszone
 • Aspekty regulacyjne i prawne innowacyjnych technologii informatycznych
 • Insurtech, Fintech
 • Nowe modele biznesowe napędzane danymi
 • Zagadnienia bezpieczeństwa w systemach informacyjnych

Kryterium przyjęć:

 1. Rozmowa na temat zainteresowań.
 2. Średnia z ocen (pomocniczo).

Serdecznie zapraszam!


dr Milena Stróżyna

Seminarium dyplomowe „Modelowanie i analiza danych”

Tematem seminarium jest modelowanie i analiza danych i ich zastosowanie w działalności przedsiębiorstw. Szczegółowa tematyka obejmuje m.in.:

 • Metody i narzędzia analizy danych
 • Modelowanie, pozyskiwanie i integracja danych pochodzących z różnych źródeł
 • Jakość danych
 • Modelowanie procesów biznesowych
 • Realizacja procesów biznesowych w systemach ERP
 • Innowacyjne modele biznesowe napędzane danymi

Kryteria przyjęć:

 • Przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na adres milena.strozyna@ue.poznan.pl. Zgłoszenie powinno przedstawiać profil Kandydata, w tym informacje o: studiach (kierunek, specjalność, średnia ze studiów), zainteresowaniach informatycznych, znajomości narzędzi informatycznych, znajomości języków obcych, ewentualnie ukończonych kursach, doświadczeniu zawodowym, udziale w stażach/praktykach.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Rozmowa kwalifikacyjna