eXtraSpec

p>eXtraSpec (Zastosowanie zaawansowanych metod ekstrakcji danych na potrzeby wyszukiwania ekspertów) jest projektem badawczym prowadzonym przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Celem projektu jest zaproponowanie rozwiązania pozwalającego poprzez analizę dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz wybranych źródeł internetowych, wyszukiwać ekspertów z określonej dziedziny lub o określonych kompetencjach. Efekty prac projektu mogą, poprzez usprawnienie procesu wyszukiwania nowych pracowników i procesów zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, mieć znaczący wpływ na kształt polskiego rynku pracy.

Projekt eXtraSpec charakteryzuje się dużą innowacyjnością i jest rozwiązaniem identyfikującym problemy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Powstały, jako wynik projektu, mechanizm znajdzie zastosowanie w szerokim spektrum organizacji, w których istnieje potrzeba wyszukiwania ekspertów o określonych umiejętnościach. Proponowane rozwiązanie będzie mogło być wykorzystywane zarówno przez instytucje publiczne jak i firmy z sektora prywatnego. Wyszukiwani będą mogli być odpowiedni pracownicy już zatrudnieni w danej firmie (np. podczas kompletowania zespołu ekspertów do pracy w wewnętrznym projekcie) jak i potencjalni kandydaci na określone stanowiska spoza firmy. Powstanie tego mechanizmu doprowadzi do zmniejszenia asymetrii informacyjnej na rynku pracy i częściowego przekształcenia wiedzy ukrytej, będącej głównym kapitałem łowców głów, w wiedzę ̨jawną, ogólnie dostępna i szeroko wykorzystywaną.

Za główne cele proponowanego projektu przyjmuje się:

  • C1. Zaproponowanie standardu opisu umiejętności i zawodowego doświadczenia ekspertów.
  • C2. Zaprojektowanie i zbudowanie bazy wiedzy o ekspertach, w oparciu o informacje zawarte w określonych źródłach polskiego Internetu.
  • C3. Stworzenie narzędzia pozwalającego zadawać pytania do bazy wiedzy oraz nawigować po otrzymanych wynikach.

Projekt eXtraSpec realizowany jest w ramach 1. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, której celem jest zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Unikalne cechy planowanego rozwiązania

  • pozyskanie (ekstrakcja) informacji z tekstów słabo ustrukturyzowanych, np. stron domowych, blogów, portali społecznościowych,
  • integracja informacji pochodzących z wielu źródeł,
  • wnioskowanie o kompetencjach dla potrzeb uzupełnienia profilu osoby na podstawie innych danych o, przykładowo, wykształceniu, doświadczeniu zawodowym czy współpracy z innymi osobami.

Strona zewnętrzna projektu:

http://extraspec.kie.ue.poznan.pl