Service Web 3.0

Celem projektu Service Web 3.0 jest rozpowszechnianie idei usług, w tym semantycznych usług sieciowych, udostępnianych w następnej generacji sieci WWW, jaką będzie sieć usług (ang. Service Web). Dlatego do głównych zadań projektu należą organizacja wydarzeń, przygotowanie materiałów promocyjnych oraz raportów technicznych pozwalających na zapoznanie się z tematyką semantycznych usług sieciowych oraz kierunkami rozwoju sieci WWW. Projekt wspiera również działania badawcze oraz standaryzacyjne z tego zakresu.

Do szczegółowych zadań projektu należą:

  • przygotowanie oraz aktualizacja dokumentów dotyczących horyzontu czasowego wdrożenia technologii związanych z Internetem przyszłości,
  • stworzenie grup badawczych pracujących w tematyce semantycznych usług sieciowych w ramach STI International oraz ich koordynacja,
  • opracowanie materiałów promocyjnych oraz raportów technicznych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat technologii semantycznych usług sieciowych i sieci semantycznej WWW (ang. Semantic Web), w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw,
  • wspieranie działalności standaryzacyjnej w obszarze semantycznych opisów usług sieciowych,
  • tworzenie powiązań między projektami z dziedziny usług i Internetu przyszłości w celu wykorzystania potencjalnych synergii,
  • organizacja konferencji i seminariów.

Projekt finansowany jest ze środków 7 Programu Ramowego jako Suport Action. Został zgłoszony na 1 konkurs w temacie: ICT-2007.1.2 Service and Software Architectures Infrastructures and Engineering.
Strona zewnętrzna projektu:http://www.serviceweb30.eu/cms/