Dr Krzysztof Węcel uzyskał stopień doktora habilitowanego

W dniu 12 maja 2020r. Wydział Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Poczdamie nadał stopień doktora habilitowanego w zakresie informatyki ekonomicznej Krzysztofowi Węclowi, zatrudnionemu w Katedrze Informatyki Ekonomicznej w Instytucie Informatyki i Ekonomii Ilościowej. Wykład oraz kolokwium habilitacyjne odbyły się w formie wideokonferencji, co było wydarzeniem bez precedensu na Uniwersytecie w Poczdamie.

Podstawą oceny dorobku doktora Węcla był cykl monotematycznych publikacji oraz monografia zatytułowana „Big, Open, and Linked Data – Value for Economy”. W swoich publikacjach poruszał on następujące zagadnienia badawcze: analiza bieżącej sytuacji ponownego wykorzystania informacji; analiza zachęt i wyzwań związanych z wykorzystaniem powiązanych danych w przedsiębiorstwach; identyfikacja dostępnych zasobów informacji; rozwój narzędzi, metod i standardów dla powiązanych danych; rozwój metody profilowania wykorzystującego zasoby danych powiązanych; walidacja stosowalności zaproponowanych metod do masowego przetwarzania danych. W pracach naukowych zostało wykorzystane bogate doświadczenie z wielu projektów badawczych realizowanych na przecięciu różnych rodzajów danych: otwartych (open), istotnych co do wolumenu, różnorodności, prędkości (big) oraz powiązanych (linked). Przecięcia te z odwołaniem do konkretnych projektów (w nawiasach) zostały przedstawione na powyższym rysunku.

W monografii wspomniane wyżej rodzaje danych stały się pretekstem do dyskusji o ich wartości dla gospodarki. Opisane zostało zjawisko open data, zdefiniowano powiązane dane oraz zebrano wyzwania związane z big data. Postawione zostały następujące hipotezy: 1. Otwieranie i współdzielenie zasobów danych zwiększa efektywność gospodarki. 2. Udostępnianie własnych danych nie prowadzi to utraty przewagi konkurencyjnej. 3. Strukturyzacja i kontekstualizacja danych i informacji zwiększa ich wartość. W kolejnych rozdziałach monografii określono warunki, dla których możliwe jest uzyskanie pozytywnej weryfikacji hipotez. Wartość danych jest analizowana zarówno z perspektywy makroekonomicznej oddziaływania open data (odnosząc się do hipotezy 1), jak i perspektywy mikroekonomicznej (hipoteza 2). W monografii oprócz rozważań ekonomicznych na gruncie ekonomii opisano również zastosowania praktyczne. Rolę porządkującą pełniły modele biznesowe związane z gromadzeniem i udostępnianiem danych. Jako przykład wykorzystania danych zaproponowano metodę profilowania geograficznego (tj. odnoszącego się do miejsc), uwzględniającego zarówno wewnętrzne dane firmowe, jak i dane otwarte je wzbogacające (odniesienie do hipotezy 3).

Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego wpisuje się we współpracę Uniwersytetu w Poczdamie z UEP w obszarze badań naukowych oraz wymiany akademickiej. Współpracę zainicjowała w lipcu 2017 r. wizyta w Poczdamie Rektora UEP prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP oraz Kierownika Katedry Informatyki Ekonomicznej prof. dr hab. Witolda Abramowicza, prof. zw. UEP. Profesorowie spotkali się z Rektorem Uniwersytetu w Poczdamie prof. Oliverem Guentherem oraz prorektorem ds. międzynarodowych, absolwentów i fundraisingu prof. Florianem Schweigertem. W listopadzie 2017 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza gościł 18-osobową delegację z Uniwersytetu w Poczdamie.