Wpływ kryzysu na transport morski: studium przypadku pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie

Artykuł pracowników naszej Katedry został opublikowany w czasopiśmie „Networks and Spatial Economics” wydawnictwa Springer. Praca dotyczy analizy wpływu międzynarodowych kryzysów, takich jak pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie, na ruch morski oraz ich konsekwencji dla globalnej i lokalnej gospodarki. Wykorzystując dane z Systemów Automatycznej Identyfikacji (ang. Automatic Identification Systems, AIS) i zaawansowane metody analizy wielkich zbiorów danych, zostały przeprowadzone badania zmian w ruchu morskim, podkreślając rosnące znaczenie Chin w światowym transporcie morskim i potencjalne skutki przyszłych kryzysów w tym regionie na globalną gospodarkę.

Transport morski odgrywa kluczową rolę w gospodarce światowej i lokalnej, odpowiadając za 80% światowego handlu pod względem wolumenu. Dlatego tak istotne jest sprawne funkcjonowanie transportu morskiego. Sektor ten jest jednak narażony na ciągłe ryzyko różnorodnych kryzysów i ich potencjalnych konsekwencji, które mogą znacząco wpłynąć i zakłócić przepływ towarów na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. W ostatnich latach można zaobserwować dwa istotne kryzysy, a mianowicie pandemię COVID-19 oraz wojnę na Ukrainie. Celem artykułu jest analiza wpływu kryzysów międzynarodowych, takich jak konflikty zbrojne i pandemie, na ruch morski oraz ocena ich wpływu na gospodarkę globalną i lokalną. Aby zobrazować skutki kryzysów, dokonano porównania okresów przed i w trakcie pandemii COVID-19 oraz przed i w trakcie wojny na Ukrainie. Ustalenia są następnie ekstrapolowane w celu zastosowania ich do potencjalnych przyszłych kryzysów. Ruchy statków bada się przy użyciu danych zebranych z systemów automatycznej identyfikacji (AIS). W podejściu ilościowym autorzy publikacji analizują wielkie zbiory danych za pomocą dedykowanych narzędzi i technik wizualizacji, aby uzyskać wgląd w konkretne zjawiska.

W pracy zostały zidentyfikowane regiony istotne gospodarczo dla ruchu morskiego oraz zbadany został wpływ kryzysów na ich funkcjonowanie. Jego unikalna wartość polega na opartej na przepływach analizie zmian w ruchu morskim. Główny wniosek jest taki, że rośnie znaczenie Chin dla światowego ruchu morskiego. To sprawia, że gospodarka światowa jest silnie uzależniona od Chin, w znacznie większym stopniu niż np. od Rosji. W rezultacie każdy kryzys w regionie Chin może wywrzeć dramatyczny wpływ na gospodarkę światową. W artykule omówiono także obserwacje zmian w ruchu morskim po wybuchu wojny na Ukrainie.

Artykuł pt. „The Impact of Crises on Maritime Traffic: A Case Study of the COVID-19 Pandemic and the War in Ukraine” jest w otwartym dostępie na stronie wydawnictwa Springer. Autorzy publikacji: Krzysztof Węcel, Milena Stróżyna, Marcin Szmydt, Witold Abramowicz.